Local Commitee -  Asia University

Lin, Wei-Jyun

Chen, Ming-Hui

Wang,Ke-Yan

Wong, Wing-Keung

Chen, Hsien-Yi

Liu, Yong-Chin

Tzang, Shyh-Weir

Ou, Jenho-Peter

Tsai, Yung-Shun

Tsai, Feng-Tse

Lin, Ying-Li

Wang, Kuei-Yuan

Chiu, Wen-Hong

 ?